ISO 37001 Korupcijas novēršanas politika

 

Apstiprinātā korupcijas novēršanas politika uzņēmumā Energy Resources CHP ir izstrādāta saskaņā ar starptautisko standartu ISO 37001 un nacionālo normatīvo aktu prasībām, balstās uz pašreizējās situācijas analīzi un nosaka stratēģisko mērķi un apakšmērķus korupcijas novēršanas darbībām un atbilstību normatīvajām prasībām.

Stratēģijas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma pilnas slodzes darbiniekiem, vadības darbiniekiem uzticētā amata taisnīgu, likumīgu izmantošanu uzņēmuma interesēs, nosakot korupcijas novēršanas pasākumu politiku un prioritāros virzienus.

Lai sasniegtu šo mērķi, ir noteikti seši apakšmērķi:

  1. Nodrošināt lietderīgu un likumīgu rīcību ar uzņēmuma īpašumu, informāciju, uzņēmējdarbības vadības un stratēģijas mērķiem, uzņēmējdarbības un tirgus partneriem, uzņēmuma darbībā iesaistītajām un ieinteresētām personām;
  2. Nodrošināt izejvielu, ražošanas pamatlīdzekļu, valsts iepirkumu caurskatāmību;
  3. Īstenot atklātu un efektīvu personāla atlases un vadības politiku;
  4. Samazināt uzņēmuma amatpersonu interešu konflikta iespējamību;
  5. Nodrošināt atbilstošu un atklātu vides pārvaldību un saziņu ar vietējo pašvaldību, sniegto pakalpojumu kvalitāti;
  6. Uzlabot korupcijas novēršanas sistēmu, tās uzraudzību un kontroli.
NewFuels
NewFuels
CHP