ISO 14001:2015 Vides aizsardzības politika

Uzņēmuma vadība apņemas pastāvīgi uzlabot vides situāciju tās ietekmes zonā – savā teritorijā, pie klientiem, transporta maršrutos, izejvielu uzglabāšanas un atkritumu apglabāšanas vietās.

Vides pārvaldības mērķi:

– organizēt pastāvīgu Latvijas un Eiropas likumdošanas uzraudzību ekoloģijas jomā, lai elastīgi reaģētu uz izmaiņām tajā un savlaicīgi koriģētu Uzņēmuma darbu;

– organizēt Uzņēmuma vides risku faktoru, vides kontroli, uzraudzību un revīziju;

– izstrādāt vides stāvokļa pārvaldības pasākumus avārijas un pēcavārijas situācijās, nodrošināt gatavību veikt šos pasākumus;

– panākt lielāku saskaņotību sadarbībā ar partneriem vides aizsardzības jomā. 

Uzņēmuma vadība plāno sasniegt šos mērķus, efektīvi piemērojot un nepārtraukti pilnveidojot vides vadības sistēmu, kas atbilst ISO 14001: 2015 standarta prasībām.

NewFuels
NewFuels
CHP