ISO 14001:2015 Vides aizsardzības politika

Stacijas darbs orientēts, lai saglabātu vidi, jo stacijas darbībā tiek izmantoti atjaunojamie resursi. Stacijā ir arī jaudīgas attīrīšanas iekārtas, kas nepieciešamas efektīvai ražošanai.

Koģenerācija faktiski ir viens no visefektīvākajiem un videi draudzīgākajiem enerģijas ražošanas procesiem. Visā pasaulē tiek uzskatīts, ka, izmantojot koģenerācijas shēmu, enerģijas ražotājs demonstrē atbildīgu attieksmi pret vidi, kas ir ļoti svarīgi, lai uzturētu pozitīvu tēlu gan uzņēmējdarbības, gan klientu vidē.

Uzņēmuma vadība apņemas pastāvīgi uzlabot vides situāciju tās ietekmes zonā – savā teritorijā, pie klientiem, transporta maršrutos, izejvielu uzglabāšanas un atkritumu apglabāšanas vietās.

Vides pārvaldības mērķi:

– organizēt pastāvīgu Latvijas un Eiropas likumdošanas uzraudzību ekoloģijas jomā, lai elastīgi reaģētu uz izmaiņām tajā un savlaicīgi koriģētu Uzņēmuma darbu;

– organizēt Uzņēmuma vides risku faktoru, vides kontroli, uzraudzību un revīziju;

– izstrādāt vides stāvokļa pārvaldības pasākumus avārijas un pēcavārijas situācijās, nodrošināt gatavību veikt šos pasākumus;

– panākt lielāku saskaņotību sadarbībā ar partneriem vides aizsardzības jomā. 

Uzņēmuma vadība plāno sasniegt šos mērķus, efektīvi piemērojot un nepārtraukti pilnveidojot vides vadības sistēmu, kas atbilst ISO 14001: 2015 standarta prasībām.

NewFuels
NewFuels
CHP