(English) Company of The Year 2012

We are very proud to announce that Rezekne Special Economic Zone (RSEZ) have awarded NewFuels first place in the competition for Company of The Year 2012. NewFuels won in the category for medium sized enterprises.

Mrs Sandra Ežmale, General Manager of RSEZ commented:

“The aim of the competition for Company of The Year within RSEZ is to evaluate and honour the most successful entrepreneurs by evaluating RSEZ companies’ performance during the past year. This includes investments in improving production efficiency, production volumes, exports achieved, and taxes paid etc. The evaluation commission this year consisted of representatives from The RSEZ Board of Supervisors, The Latvian Employers’ Confederation and The Rezekne City & Regional Tripartite Advisory Council.

Several awards were granted to NewFuels: “The Producer of the Year”, “The Largest Taxpayer”, and “The Largest Exporter”. The company is the third largest wood pellet producer in Latvia; producing circa 120 thousand tons of product per year, and exporting to Sweden and EU countries. The sales revenues from production in 2012 amounted to 7,985 million LVL, with some 805 thousand LVL being paid in taxes. The company has 27 employees, with the average salary exceeding the overall average for the region. The company produces environmentally friendly pellets by strictly observing all sustainable criteria, and applying socially sound management principles. This is borne out by internationally recognised certificates held by the company.”

 

Gada uzņēmums 2013

Mēs esam lepni paziņot, ka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) Gada balvas konkursā par 2012. gada darbības rezultātiem vidējo komercsabiedrību grupā apbalvojums piešķirts SIA „NewFuels” RSEZ.

Sandra Ežmale PKI “Rēzeknes SEZ pārvalde” pārvaldniece:

„Pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes Speciālās ekonomiskas zonas pārvalde” RSEZ komercsabiedrību Gada balvas mērķis ir atzinīgi novērtēt un godināt sekmīgākos komersantus, izvērtējot uzņēmumu pagājušā gada darbības rezultātus, t.sk. veiktās investīcijas ražošanas uzlabošanā, saražotās, arī eksportētās produkcijas apjomu, nomaksāto nodokļu apjomu, utt. Konkursa „RSEZ komercsabiedrību gada balva” vērtēšanas komisijā šogad bija deleģēti pārstāvji no RSEZ Uzraudzības padomes, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējās konsultatīvās padomes.

Koka granulu ražotnei SIA „NewFuels” RSEZ apbalvojumi piešķirti vairākās nominācijās – „Gada ražotājs”, „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Lielākais eksportētājs”. Uzņēmums ir trešais lielākais kokskaidu granulu ražotājs Latvijā, gadā tiek saražoti 120 tūkstoši tonnu, kas tiek eksportēti uz Zviedriju un Eiropas Savienības valstīm. 2012. gadā saražota produkcija Ls 7,985 milj. vērtībā, nodokļos samaksāti Ls 805 tūkstoši, uzņēmumā nodarbināti 27 darbinieki, strādājošo vidējā darba samaksa uzņēmumā krietni pārsniedz vidējās darba samaksas rādītājus reģionā. Uzņēmums ražo ekoloģisku produkciju, ievērojot visus ilgtspējības kritērijus, videi un cilvēkam draudzīgas saimniekošanas principus, ko apliecina starptautiski atzītu akreditācijas institūciju sertifikāti. „

 

Gada uzņēmums 2013

Mes esom lepneigi paviesteit, ka Rēzeknis specialuos zonis (RSEZ) Goda bolvis konkursā par 2012.goda darbeibys rezuļtatim videjū komercsabīdreibu grupā apbalvojums pīškierts SIA „NewFuels” RSEZ.

Sandra Ežmale PKI “Rēzeknes SEZ pārvalde” puorvaldņīce:

„Pašvaļdeibu kūpeiguos īstodis „Rēzeknis specialuos zonis puorvaļda” RSEZ komercabīdreibu Goda bolvis mierkis ir atzineigi nūvērtēt i gūdynuot sekmeigokūs komersantus, izvērtejūt uzjāmumu paguojušo goda darbeibys rezuļtatus, t.sk. veiktuos investicejis ražošonys uzlobuošonā, saražotuos i eksporātuos produkcejis apjūmus, nūmoksuotū nūdūkļu apjūmu, utt. Konkursa „RSEZ komercsabīdreibu goda bolva” vērtēšonas komisejā šūgod beja delegieti puorstuovju nu RSEZ Uzraudzeibys padūmis, Latvejis Dorba devieju konfederacijis i Rēzeknis piļsātis i nūvoda Treispusejuos konsuļtativuos padūmis.

Kūka granulu ražūtnei SIA „NewFuels” RSEZ apbalvojumi pīškierti vairuokuos nominacejous – „Goda ražuotuojs”, „Leluokais nūdūkļu moksuotuojs”, „Leluokais eksportātuojs”. Uzjāmums ir trešais leluokais kūkskaidu granulu ražuotuojs Latvejā, godā saražoj 120 tyukstūšus tonnu, kas tīk eksportātys da Zvīdrejai i Europys Savīneibys vaļstim. 2012.godā saražuota produkceja Ls 7,985 milj. vierteibā, nūdūkļūs samoksuoti Ls 805 tyukstūši, uzjāmumā nūdarbynuoti 27 darbinīki, struoduojošū videjuo dorba aizmoksa uzjāmumā puorsnīdz videjūs dorba aizmoksys ruodejumus regionā. Uzjāmums ražoi ekologisku produkceju, īvārojūt vysus ilgtspiejeibys kriterijus, apleicei i cilvākam draudzeigys saimnīkuošonys principus, kū aplīcyna tautvideigai pīzeiti akreditacejis instituceju sertifikati.”

 

gada uzņēmums 2013

Новости