Tīmekļa vietnes noteikumi un nosacījumi

1. Vispārīgā informācija, interpretācija

Šīs tīmekļa vietnes īpašnieks un uzturētājs ir NewFuels RSEZ. (reģistrētā adrese: Atbrīvošanas aleja 169a, Rēzekne LV-4604; turpmāk tekstā “NewFuels RSEZ”).

Šo noteikumu un nosacījumu izpratnē atsauces uz “Jūs” un “Jūsu” tiek attiecinātas uz personām, kas piekļūst šai tīmekļa vietnei (tostarp personām, kuras piekļūst šai vietnei citu personu vārdā), un ar “tīmekļa vietne” tiek saprasta arī mobilā tīmekļa vietne un https://newfuels.eu mobilā lietotne.

2. Tīmekļa vietnes izmantošana

Šīs tīmekļa vietnes izmantošana tiek uzskatīta par Jūsu izteiktu piekrišanu ievērot šos Noteikumus un nosacījumus un rīkoties atbilstīgi tiem attiecībā uz zemāk atrunāto piekļuvi šai tīmekļa vietnei.

Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Jums nav atļauts izmantot šo vietni un Jūs apņematies to neizmantot un tai nepiekļūt.

3. Izmantošanas atļauja

Šīs tīmekļa vietnes mērķis ir tikai un vienīgi ļaut Jums apskatīt NewFuels RSEZ preču un pakalpojumu pieejamību, sazināties ar NewFuels RSEZ, citos nolukos mājas lapu izmantot nav atļauts

Jūs varat izmantot šo tīmekļa vietni tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un tikai saviem privātiem, nekomerciāliem nolūkiem.

Jums īpaši ir aizliegts:

bez NewFuels RSEZ iepriekšējas rakstiskas piekrišanas izmantot jebkādas automatizētās sistēmas, algoritmus vai programmatūru, kas uzrauga, izgūst, meklē vai kopē jebkādus materiālus vai datus (to daļu vai kopumā) no šīs tīmekļa vietnes vai ar tās starpniecību (saukts arī par “screen scraping”);

izmantot jebkādu programmatūru, rutīnprogrammas vai ierīces vai veikt jebkādas darbības ar mērķi traucēt vai censties jebkādā veidā traucēt tīmekļa vietnes darbību, vai radīt pārmērīgi lielu noslodzi šai tīmekļa vietnei neatkarīgi no tā, vai tas tiek darīts apzināti vai neapzināti;

censties iegūt vai faktiski iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkādiem NewFuels RSEZ tīkliem vai kontiem, vai informācijai par citiem lietotājiem;

ievietot saites uz šo tīmekļa vietni, iepriekš nesaņemot rakstisku piekrišanu no NewFuels RSEZ.

Ja Jūs pārkāpjat šos Noteikumus un nosacījumus, NewFuels RSEZ, neierobežojot nekādas citas savas tiesības, ir tiesīgs bez brīdinājuma atcelt Jūsu rezervējumus un pirkumus un/vai liegt vai bloķēt Jums pieeju šai tīmekļa vietnei, vai noteikt īpašus noteikumus Jūsu piekļuvei šai tīmekļa vietnei.

4. Īpašuma tiesības

Uz jebkādu šajā tīmekļa vietnē izvietoto informāciju, datiem un materiāliem (tostarp, bet ne tikai, jebkādiem logotipiem, izskatu, struktūru, krāsu sistēmu un tīmekļa vietnes izkārtojumu, programmatūras kodu un tā pamatā esošajiem datiem un datubāzei) attiecas prečzīmju tiesības, autortiesības, datubāžu tiesības un/vai citas reģistrētas un nereģistrētas intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā tīmekļa vietnē pieejamas informācijas, datu un materiālu jebkāda izmantošana un reproducēšana, ja vien tas netiek darīts atļautajiem personiskajiem, nekomerciālajiem mērķiem, ir aizliegta un tiks uzskatīta par šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu un iespējamu NewFuels RSEZ vai tā licences devēju intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu.

5. Atbildības ierobežošana

NewFuels RSEZ nav atbildīgs par jebkāda veida tiešiem, netiešiem, faktiskiem, sodoša rakstura vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies šīs tīmekļa vietnes vai jebkādas tajā pieejamās informācijas lietošanas rezultātā.

6. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šie Noteikumi un nosacījumi un Jūsu pieeja šai tīmekļa vietnei, kā arī jebkādi no tās vai saistībā ar to izrietoši strīdi vai prasījumi tiek izskatīti un tiek interpretēti atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, un Jūs piekrītat pakļauties Latvijas Republikas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai. NewFuels RSEZ patur tiesības pēc saviem ieskatiem saukt pie atbildības jebkādas personas (“saistības nepildošās puses”), kuras pārkāpj šos Noteikumus un nosacījumus, lietas izskatīšanai pārkāpuma izdarīšanas vietai piekritīgajās tiesās, saistības nepildošās puses pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesās.

7. Vispārīgie noteikumi

NewFuels RSEZ patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma mainīt jebkādu informāciju vai materiālus, kas ir pieejami šajā tīmekļa vietnē. NewFuels RSEZ ir arī tiesīga jebkurā brīdī un bez iepriekšēja paziņojuma mainīt šos Noteikumus un nosacījumus, un šādas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc laboto Noteikumu un nosacījumu publicēšanas tīmekļa vietnē, un tiek uzskatīts, ka Jūs, turpinot izmantot tīmekļa vietni, piekrītat šādām izmaiņām.
Pēdējo reizi atjaunināti: 25. maija 2018