ISO Sertifikāti

37001 Korupcijas novēršanas politika

01.11.2022., v.3.

1. Apstiprinātā pretkorupcijas politika (Politika)NewFuels” RSEZ SIA (Uzņēmumā) ir izstrādāta atbilstoši starptautiskā standarta ISO 37001 un valsts normatīvo aktu prasībām, ir balstīta uz esošās situācijas analīzi un nosaka stratēģisko mērķi un apakšmērķis – pretkorupcijas darbībām, normatīvo prasību ievērošanai un apņemšanos izpildīt pretkukuļošanas vadības sistēmas prasības. Pretkorupcijas politika aizliedz kukuļošanu un pieprasa ievērot kukuļošanas apkarošanas likumus, kas ir piemērojami “NewFuels” RSEZ SIA. Mūsu pretkorupcijas politika nosaka kukuļošanas apkarošanas mērķu noteikšanas, pārskatīšanas un sasniegšanas struktūru, un tā ir atbilstoša organizācijas mērķim.

2. Politikas mērķis un uzdevumi: “NewFuelsRSEZ SIA pretkorupcijas politika ir paredzēta, lai ieskicētu Sabiedrības riskus saistībā ar kukuļņemšanu un korupciju, uzsvērtu pienākumus gan saskaņā ar attiecīgajiem pretkorupcijas likumiem, gan Uzņēmuma pretkorupcijas vadības sistēmas rokasgrāmatu un sniegtu nepieciešamos rīkus un atbalstu identificēt un apkarot šos pretkorupcijas riskus. Mēs mudinām izteikt bažas godprātīgi vai, pamatojoties uz pamatotu pārliecību par uzticību, nebaidoties no atriebības.

Šī mērķa sasniegšanai ir noteikti apakšmērķi:

2.1. Nodrošināt lietderīgu un likumīgu rīcību ar uzņēmuma mantu, informāciju, biznesa vadības un stratēģijas mērķiem, biznesa un tirgus partneriem, sabiedrības darbībā iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm;

2.2. Nodrošināt izejvielu, ražošanas pamatlīdzekļu, publisko iepirkumu “caurskatāmību”;

2.3. Īstenot atklātu un efektīvu personāla atlases un vadības politiku;

2.4. Samazināt uzņēmuma amatpersonu interešu konflikta iespējamību;

2.5. Nodrošināt atbilstošu un atklātu vides pārvaldību un komunikāciju ar pašvaldību, sniegto pakalpojumu kvalitāti;

2.6. Nepārtraukti pilnveidot pretkorupcijas vadības sistēmu, tās uzraudzību un kontroli;

2.7. Izskaidrot kukuļošanas apkarošanas atbilstības funkcijas autoritāti un neatkarību;

3. Piemērošanas joma un diapazons: “NewFuelsRSEZ SIA sagaida, ka visi direktori, amatpersonas, darbinieki, ģimenes locekļi, konsultanti un trešās puses, kas strādā tās vārdā, atturēsies no iesaistīšanās jebkāda veida kukuļošanā vai korupcijā neatkarīgi no pilsonības, dzīvesvietas vai atrašanās vietas. Papildus šim vispārīgajam kukuļošanas un korupcijas aizliegumam, šī politika un kukuļošanas novēršanas vadības sistēmas rokasgrāmata un kārtība nosaka vairākas politikas un procesuālās prasības, kas attiecas uz visiem “NewFuels” RSEZ SIA darbiniekiem.

4. Riska novērtējums, uzticamības pārbaude un/vai neatbilstības sekas: Attiecīgo pretkorupcijas likumu pārkāpšana var izraisīt nopietnas administratīvās un kriminālās sankcijas, kā arī kaitēt mūsu uzņēmuma reputācijai.  Uzņēmuma darbiniekiem, kas pārkāpj šos likumus, var draudēt arī bargi administratīvās un kriminālās sankcijas, tostarp cietumsods. Kukuļošanas aizliegums ir iekļauts mūsu kukuļošanas apkarošanas vadības sistēmā; tādējādi šīs politikas pārkāpums var izraisīt arī disciplināras darbības saskaņā ar mūsu kukuļošanas apkarošanas vadības sistēmu, tostarp, bet ne tikai, darba attiecību pārtraukšanu.

4.1. Risku novērtējumi tiks veikti katru gadu, lai noteiktu kontroles līmeni, kas nepieciešams konkrētam Uzņēmuma darbības aspektam, tostarp saistībā ar iepirkuma un konkursa procesiem. Risku novērtējumos jāņem vērā:

(a) “valsts risks”, kas ietver ar konkrētu jurisdikciju saistīto korupcijas un kukuļošanas kopējo risku novērtējumu;

(b) “darījumu riski”, kas ietver to risku novērtējumu, kas saistīti ar Uzņēmuma vai ar to saistīto uzņēmumu veiktu saimniecisko darījumu;

(c) “uzņēmējdarbības iespēju riski”, kas ietver risku, ka uzņēmējdarbības iespēju meklēšana vai iegūšana var izraisīt kukuļošanas vai korupcijas darbības; un

d) “uzņēmējdarbības partnerības riski”, kas ietver riskus, kas izriet no attiecībām ar vai partnerattiecībām ar citām saistītajām vienībām.

Tiks pielāgota un ieviesta īpaša procedūra, lai proporcionāli risinātu iepriekš norādītos riskus, tiklīdz tie rodas.

Katra riska novērtējuma uzskaite un dokumentācija ir jāglabā kā iekšējās kontroles un uzskaites sistēmas daļa.

4.2. Uzticamības pārbaude. Sabiedrība veiks atbilstošu izpēti, lai informētu par riska novērtējumiem un nodrošinātu atbilstību Politikai.

Lai gan saraksts nav pilnīgs, un brīdinājuma zīmes var atšķirties atkarībā no darījuma veida, izdevumu/maksājuma pieprasījuma, ģeogrāfiskā tirgus vai uzņēmējdarbības līnijas, izplatītas brīdinājuma zīmes, kas būtu jāuzskata par jebkādas uzticamības pārbaudes daļu.

Katra uzticamības pārbaudes uzskaite un dokumentācija ir jāglabā kā iekšējās kontroles un uzskaites sistēmas daļa.

5. Politikas informācija:

5.1. Piemērojamie likumi – Uzņēmuma darbiniekiem ir jāievēro visi piemērojamie kukuļošanas apkarošanas likumi. Šie likumi parasti aizliedz gan valsts amatpersonu kukuļošanu, gan privātā sektora (komerciālā) kukuļošanu.

5.2. Kukuļošanas aizliegums

 5.2.1. Valdības kukuļošana — uzņēmumam un tā darbiniekiem ir aizliegts dot, solīt, piedāvāt vai atļaut maksāt jebkādu vērtību valsts amatpersonai, lai iegūtu vai saglabātu uzņēmējdarbību, iegūtu kādu citu nepienācīgu priekšrocību vai neatbilstoši ietekmētu valsts amatpersonas rīcību. Turklāt uzņēmuma partneriem ir arī jāizvairās no nepareizas mijiedarbības ar valsts amatpersonām.

5.2.2. Komerciāla kukuļošana – Papildus iepriekš apspriestajiem valsts amatpersonu uzpirkšanas aizliegumiem Uzņēmums aizliedz darbiniekiem piedāvāt vai sniegt korumpētus maksājumus un citas priekšrocības vai pieņemt tos no privātām (nevalstiskām) personām un organizācijām. Šādi maksājumi ir komerciāla kukuļošana, un tos bieži sauc par “atsitienu”.

5.2.3. Veicināšanas maksājumi – Uzņēmuma kukuļošanas aizliegums attiecas uz visiem neatbilstošiem maksājumiem neatkarīgi no to lieluma vai mērķa, ieskaitot maksājumu “veicināšanu” (vai paātrināšanu). Veicināšanas maksājumi attiecas uz nelieliem maksājumiem valsts amatpersonām, lai paātrinātu vai atvieglotu nediskrecionālas darbības vai pakalpojumus, piemēram, parastās licences vai uzņēmējdarbības atļaujas iegūšanu, valsts dokumentu, piemēram, vīzu, muitošanas, tālruņa, elektroenerģijas vai ūdens pakalpojumu nodrošināšanu vai kravas iekraušanu vai izkraušanu. Parasti šī Politika aizliedz atvieglojumus, izņemot ļoti ierobežotu apstākļu kopumu, kuriem iepriekš jāsaņem rakstiska piekrišana no Sabiedrības valdes locekļa.

5.3. Vērtīgu priekšmetu nodrošināšana valdības amatpersonām

5.3.1. Valdības darījumu apstiprināšanas rīks — ir aizliegts sniegt vērtīgus priekšmetus jebkurai valsts amatpersonai vai organizācijai.

5.3.2. Dāvanas, maltītes, ceļojumi un izklaide ir aizliegts (valdības amatpersonām vai komercpartneriem) pasniegt dāvanas, maltītes, ceļojumus vai izklaidi apmaiņā pret jebkādu neatbilstošu pakalpojumu vai labumu.

5.3.3. Ziedojumi — ir aizliegts pasniegt ziedojumu, lai nepareizi ietekmētu valsts amatpersonu vai apmaiņā pret jebkādu nepienācīgu pakalpojumu vai labumu. Pirms šāda ziedojuma veikšanas ir nepieciešams iepriekšējs apstiprinājums, izmantojot GDAT.

5.3.4. Produktu reklamēšana, demonstrēšana vai skaidrošana — ir aizliegts novirzīt reklāmas izdevumus vai darbības valsts amatpersonai, lai viņu nepareizi ietekmētu vai apmaiņā pret jebkādu neatbilstošu pakalpojumu vai labumu.

5.3.5. Valdības amatpersonu pieņemšana darbā vai iesaistīšana — ir aisliegts pieņemt darbā vai piesaistīt valdības ierēdni vai viņa tuvākos ģimenes locekļus, lai neatbilstoši ietekmētu amatpersonu vai apmaiņā pret jebkādu nepienācīgu pakalpojumu vai labumu. Ņemiet vērā, ka pirms valsts amatpersonas (vai tās radinieka) pieņemšanas darbā Uzņēmuma līdzstrādniekiem vispirms jāsaņem Valdes priekšsēdētāja juridisks apstiprinājums.

5.3.6. Politisks ieguldījums — ir aizliegts sniegt politisku ieguldījumu, lai nepareizi ietekmētu valsts amatpersonu, vai apmaiņā pret jebkādu neatbilstošu pakalpojumu vai labumu.

5.4. Apmācība — uzņēmums pieprasa, lai tālāk norādītiem darbiniekiem katru gadu tiktu veikta pretkorupcijas apmācība:

Visi vadītāji;

Visi darbinieki ar darba pieredzi virs 2 gadiem;

Nepieciešamā pretkorupcijas apmācība var ietvert klātienes vai tiešsaistes apmācību, tīmekļa pretkorupcijas apmācību kursu vai pasniedzēju vadītas apmācības programmas.

5.5. Auditēšana — Uzņēmuma darbinieki veiks periodiskus attiecīgo uzņēmuma darbību iekšējo auditu, lai palīdzētu nodrošināt, ka Uzņēmums nepārtraukti ievēro piemērojamos pretkorupcijas likumus, šo politiku un uzņēmuma pretkorupcijas vadības sistēmas rokasgrāmatu un procedūru. Visu darbinieku pienākums ir sadarboties ar šādām audita darbībām vai Uzņēmuma izmeklēšanām un nekad neiejaukties vai netraucēt tām. Uzņēmuma auditoriem ir jārīkojas neatkarīgi un jāsazinās ar Uzņēmuma vadību, lai noskaidrotu visus jautājumus, kas saistīti ar šīs Politikas un Uzņēmuma pretkorupcijas vadības sistēmas rokasgrāmatas un Procedūras piemērošanu.

5.6. Lietvedība –  uzņēmumam būs jāizstrādā, jāievieš, jāuzrauga un jāuztur iekšējās kontroles sistēma, lai veicinātu šīs politikas, Uzņēmuma pretkorupcijas vadības sistēmas rokasgrāmatas un procedūras ievērošanu, kā arī lai veicinātu godprātības kultūru un uzturētu augstu ētikas principu. standartus visā Uzņēmumā. Grāmatvežiem ir jāveic finanšu uzskaite un jāievieš atbilstoša iekšējā kontrole, kas pierādīs uzņēmējdarbības iemeslu maksājumu veikšanai trešajām pusēm.

5.7. Ziņošana par pārkāpumiem ja novērojat rīcību, kas var pārkāpt šo pretkorupcijas politiku, lūdzu, sazinieties pretkorupcijas atbilstības speciālistu – [email protected]. Aizdomīgie pārkāpumi tiks pārskatīti un atbilstoši izmeklēti, un var novest pie disciplinārsoda. Jebkurš šāds ziņojums tiks uzskatīts par konfidenciālu, ciktāl to pieļauj tiesību akti. Uzņēmums stingri aizliedz atriebību par labticīgiem ziņojumiem par aizdomām par pārkāpumu. Neziņošana par šīs Politikas pārkāpumu ir neatkarīgs šīs Politikas pārkāpums, kas ir pakļauts disciplīnai, līdz pat darba attiecību pārtraukšanai.

14001:
2015
Vides aizsardzības politika

Uzņēmuma vadība apņemas pastāvīgi uzlabot vides situāciju tās ietekmes zonā – savā teritorijā, pie klientiem, transporta maršrutos, izejvielu uzglabāšanas un atkritumu apglabāšanas vietās.

Vides pārvaldības mērķi:

– organizēt pastāvīgu Latvijas un Eiropas likumdošanas uzraudzību ekoloģijas jomā, lai elastīgi reaģētu uz izmaiņām tajā un savlaicīgi koriģētu Uzņēmuma darbu;

– organizēt Uzņēmuma vides risku faktoru, vides kontroli, uzraudzību un revīziju;

– izstrādāt vides stāvokļa pārvaldības pasākumus avārijas un pēcavārijas situācijās, nodrošināt gatavību veikt šos pasākumus;

– panākt lielāku saskaņotību sadarbībā ar partneriem vides aizsardzības jomā. 

Uzņēmuma vadība plāno sasniegt šos mērķus, efektīvi piemērojot un nepārtraukti pilnveidojot vides vadības sistēmu, kas atbilst ISO 14001: 2015 standarta prasībām.

9001:
2015
Kvalitātes
politika

Uzņēmuma vadības mērķis produktu kvalitātes jomā ir saglabāt un nostiprināt savas pozīcijas Latvijas un Eiropas tirgos, pilnībā ievērojot kvalitātes standartus, apmierinot klientu vajadzības un vēlmes.

Šī mērķa sasniegšanu Sabiedrības vadība plāno, paaugstinot ražošanas un vadības procesu efektivitāti, analizējot un samazinot Sabiedrības riskus likumdošanas, tehnisko standartu un saistību pret klientiem ievērošanas jomā.

Vadība nodrošina efektīvu kvalitātes vadības sistēmas darbību un attīstību atbilstoši ISO 9001: 2015 standarta prasībām.

45001:
2018
Personāla veselības aizsardzības politika

Uzņēmuma vadība pastāvīgi tiecas uzlabot personāla veselību un drošību.

Vadības mērķi drošas un nekaitīgas darba vides nodrošināšanas jomā:

– organizēt pastāvīgu Latvijas un Eiropas likumdošanas uzraudzību darba aizsardzības jomā, lai elastīgi reaģētu uz izmaiņām tajā un savlaicīgi koriģētu Uzņēmuma darbu;

– organizēt darba apstākļu un darba vietas kontroli, uzraudzību un revīziju saistībā ar invaliditātes riskiem un kaitējumu personāla veselībai;

– izstrādāt pasākumus, lai nodrošinātu personāla aizsardzību ārkārtas un pēcavārijas situācijās, lai nodrošinātu gatavību šo pasākumu īstenošanai;

– nodrošināt ciešu sadarbību ar partneriem personāla veselības aizsardzības jomā. 

Šo mērķu sasniegšanu plāno Uzņēmuma vadība, efektīvi īstenojot un pastāvīgi pilnveidojot personāla arodveselības vadības sistēmu, kas atbilst ISO 45001: 2018 standarta prasībām.

50001:
2018
Energoefektivi tātes politika

Galvenais energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu virziens ir energopatēriņa samazinājums ražošanas procesos. Lai īstenotu mērķus energoefektivitātes līmeņa uzlabošanā saskaņā ar Uzņēmumā noteiktajiem kritērijiem, Uzņēmuma vadība izmanto enerģijas pārvaldības sistēmu. Mērķi Uzņēmumā tiek noteikti katru gadu.

Katru gadu tiek veikta enerģijas pārvaldības pasākumu efektivitātes analīze un novērtēšana, kā arī izvirzīti mērķi nākamajam gadam.

Uzņēmuma vadība nodrošina nepieciešamo informāciju, materiālus un cilvēkresursus, lai īstenotu plānotos pasākumus ražošanas procesu energoefektivitātes uzlabošanai. Tiek nodrošināta pilnīga un patiesa visu ieinteresēto personu informēšana par plāniem un sasniegtajiem rezultātiem šajā jomā.

Uzņēmuma vadība nodrošina stingru likumdošanas normu un noteikumu ievērošanu attiecībā uz enerģijas uzskaiti un enerģijas taupīšanu.

Uzņēmuma vadības mērķi un uzdevumi energoefektivitātes jomā tiek regulāri atjaunināti saskaņā ar Uzņēmumā noteiktajām enerģijas pārvaldības procedūrām.

Vadība nodrošina efektīvu enerģijas pārvaldības sistēmas darbību un attīstību atbilstoši LVS EN ISO 50001: 2019 standarta prasībām.